Obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) firmy Bc. Milada ŠPAČKOVÁ se sídlem Alšova 1139/1, 742 21 Kopřivnice, IČO: 87043181 (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mimi-kocarky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě.

 2. UZAVŔENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.4. Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu Mimi-kocarky.cz (dále jen e-shop)

elektronickou poštou na adrese objednavky@mimi-kocarky.cz

telefonicky na tel: +420 773 539 039

2.5. Po odeslání objednávky zákazníkem Dodavatel neprodleně potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, objednávku a tím bude kupní smlouva uzavřena.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno v e-shopu www.mimi-kocarky.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.6. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Kupujícímu kupní cenu.

2.7. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.8. Dodavatel Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

2.9. Má-li Dodavatel věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Dodavatel odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

2.10. Dodavatel odevzdává Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.11. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.12. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.13. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Dodavatel umožnil nakládat.

2.14. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

2.15. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její části v případech kdy:

 • kupující zadal v objednávce neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti
 • objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a to bezodkladně po zjištění některého z výše uvedených důvodů.

 3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel výslovně informuje, že

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Dodavatel si neúčtují žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 • ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozuje Dodavatel uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle způsobu úhrady v příp. osobního odběru v sídle firmy je náklad 0 Kč
 • v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne uzavření smlouvy a jde-li o,
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
  přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Dodavatele (písemně, e-mailem)
 • spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvyv případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ

Dodací lhůta

V naší nabídce je zboží mnoha výrobců a distributorů, vše nemá Dodavatel skladem, což způsobuje různé dodací lhůty. Naší snahou je zajistit dodávky objednaného zboží v co nejkratším možném termínu. Zboží odesíláme běžně do 3 (tří) pracovních dnů až max.15 (patnácti) pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že není možné zajistit dodávku zboží v uvedené lhůtě, bude Dodavatel po zjištění této skutečnosti Kupujícího neprodleně kontaktovat a snahou Dodavatele bude  dohodnout se na dalším postupu ke spokojenosti Kupujícího. V případě, že Kupující nepřistoupí na dohodu, má možnost odstoupit od kupní smlouvy.

Doprava

Objednané zboží bude dle domluvy doručeno prostřednictvím zásilkové služby GLS nebo si jej Kupující může vyzvednout osobně v našem skladu.

Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je kupující povinen toto nahlásit na místě řidiči (nechat zapsat do předávacího protokolu - PŘIJATO S VÝHRADOU), případně zboží nepřebírat. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu informovat rovněž prodávajícího. Při nahlášení výhrady  do předávacího protokolu při převzetí poškozeného balíku nese plnou odpovědnost za případné poškození obsahu balíku dopravce. Na pozdější reklamaci nemusí být brán ze strany dopravce zřetel.

Cena za dopravu Česká republika

 • Zásilkovna: 70,- Kč (platba převodem na náš účet)
 • Zásilkovna: 90,- Kč (dobírka)
 • zásilková služba PPL: 80,- Kč (platba převodem na náš účet)
 • zásilková služba PPL: 115,- Kč (dobírka)
 • Při objednávce nad 1.899,- Kč není doprava započtena, zboží je Vám dovezeno na naše náklady.

Cena za dopravu Slovensko

 • expres. balík. služba PPL Conect dobírkou: 240,- Kč.
 • Zásilkovňa: 120 Kč,- (dobírkou)
 • Celkovou objednávku platíte v Eurech a to v přepočtu dle aktuálního kurzu.
 • Při objednávce zboží nad 1.899,- Kč (volba Zásielkovňa.sk) nebo nad 4.999,- Kč (volba Geis Parcel) není doprava s dobírkou do SR započtena, zboží je Vám dovezeno na naše náklady.

Platební podmínky

Kupující má možnost si vybrat způsob úhrady objednaného zboží z několika variant:

Bankovním převodem

Platbu běžným bankovním převodem provede Kupující na účet Dodavatele MONETA Money Bank a. s.,  č. účtu: 209597303/0600. Variabilní symbol platby = číslo objednávky (bez lomítka). Při platbě bankovním převodem je zboží odesíláno po připsání částky v plné výši objednaného zboží včetně poštovného na účet Dodavatele.

Dobírkou

Platbu dobírkou může použít pouze Kupující s trvalým pobytem na území ČR nebo SR a s dodací adresou na území ČR nebo SR. Samotná platba proběhne při převzetí zboží od pracovníka zásilkové služby GLS nebo Geis Parcel

Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození dopravou. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat obsah zásilky, zda došlo i k poškození zboží v zásilce. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného odkladu, informovat jak přepravce, tak i prodávajícího. Za poškození zboží dopravou nese odpovědnost dopravce nikoliv Dodavatel.

Pokud přijaté zboží vykazuje vady, musí je kupující uplatnit bez zbytečného odkladu. (zákon říká v § 599, že „kupující musí vady uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců po převzetí věci.“)

Záruční doba na poskytované zboží (pokud není výslovně uvedeno jinak) je 24 (dvacetčtyři) měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamaci může kupující uplatnit pouze písemně na adrese: Bc. Milada Špačková, Alšova 1139, 742 21 Kopřivnice. V případě podání reklamace formou e-mailu prosím uveďte jako předmět zprávy REKLAMACE na email: objednavky@mimi-kocarky.cz

Popis reklamace by měl obsahovat:

 • označení reklamovaného zboží
 • popis závady a jak k ní došlo
 • datum nákupu zboží
 • Vaši přesnou adresu a telefonické spojení
 • zboží musí být řádně umyto, očištěno a vhodně zabaleno

 Záruka se nemusí vztahovat na zboží, které:

 • bylo mechanicky poškozené (roztržené, prořezané, propálené apod.)
 • bylo poškozené přírodními vlivy (voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj )
 • zboží je doručeno k reklamaci po uplynutí záruční doby
 • bylo poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 • bylo poškozené neodborným servisním zásahem

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),

doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Reklamace se řídí v závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Občanského a Obchodního zákoníku.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

5.2.   Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

5.3.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

5.4. Dodavatel umožňuje odstoupit od kupní smlouvy korespondenčně (poštou nebo e-mailem), a to na adresu: Bc. Milada ŠPAČKOVÁ, Alšova 1139/1, 742 21 Kopřivnice.

5.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel, a to na své náklady.

5.6. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

5.8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Dodavatel však není povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Dodavatel respektuje Vaše soukromí. Abychom mohli objednávku řádně zpracovat a doručit, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tyto údaje používáme výhradně k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, k vyhotovení daňového dokladu (faktury), za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a popřípadě k identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nebudeme jakkoliv poskytovat třetí osobě a použijeme je pouze v rozsahu nezbytném k řádnému zajištění Vaší objednávky.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace